Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA

U wordt automatisch door geschakeld naar de website van Coöperatie Netwerk voor Levensvragen.

Gebeurt dat niet? Klik dan hier.


Geestelijke verzorging thuis

Bij de vorming van het huidige kabinet Rutte III (2017) is overeengekomen, dat tijdens die kabinetsperiode een dekkend netwerk van geeste­lijke verzorging thuis (gv-thuis) opgezet wordt. Daarvoor is ruim 35 miljoen euro uitgetrokken. De Subsidieregeling palliat­ieve terminale zorg (pz) wordt als financie­ringsinstrument gebruikt. De netwerken pz zijn ver­zocht uitvoering te geven aan gv-thuis. Hun penvoerders treden namens de netwerken pz ook op als kassier voor gv-thuis. In 2022 vormde gv-thuis zich om tot individuele rechtspersonen, op last van het ministerie van VWS. Voor Groningen en Drenthe-Steenwijkerland is dat nu Coöperatie Netwerk voor Levensvragen. In 2022 trad Coöperatie Dichtbij nog op als penvoerder voor Coöperatie NvL.

Geestelijke verzorging is er voor mensen met spirituele, zingevings- en levensvragen (existentiële vragen) en wordt door de wereld GezondheidsRaad WHO ook wel de vierde dimensie van het menselijk bestaan genoemd. Deze ‘existentiële zorg’ wordt expliciet genoemd in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase.

De subsidie betaalt de volgende activiteiten:

  • consulten
  • deelname aan MDO
  • verzorgen van scholing.

Basisstructuur

Inmiddels zijn over het hele land organisaties voor gv-thuis. Zij ontvangen de genoemde subsidie en voeren de subsidiabele activiteiten uit. Huisbezoeken/ consulten vormen het grootste deel van het werk (80-90%). Landelijk zijn er tussen de 300 en 400 geestelijk verzorgers actief, met een inzetbaarheid die varieert van enkele uren per week tot een volledige werkweek. De deelnemende geestelijk verzorgers zijn te bereiken via uw regionale Centrum voor Levensvragen, zonder tussenkomst of verwijzing.

Doelgroepen en bereik

Geestelijke verzorging-thuis is bedoeld voor:

  • mensen van 50 jaar of ouder
  • mensen die ongeneeslijk ziek zijn (ongeacht leeftijd) en hun naasten.

Afhankelijk van het beleid van het regionale Centrum voor Levensvragen, zijn doorgaans de eerste vijf gesprekken gratis. Het blijkt dat de meeste vragen binnen die contactmomenten beantwoord kunnen worden.

Gv-thuis is ook beschikbaar voor bestuurders, management en (zorg)medewerkers, vooral als het gaat om ethische dilemma’s, zoals wat is goede zorg in deze cliëntsituatie (kosteloos).

Geestelijke verzorging-thuis kan ook een rol spelen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij crisissituaties (kosteloos).

Vragen die mensen wel eens stellen

Waarom overkomt mij dit?

In situaties waarin je leven (plotseling) verandert, stellen veel mensen deze vraag. Het antwoord is voor iedereen verschillend. Sommige mensen proberen bijvoorbeeld een les te halen uit datgene wat hen overkomt, anderen stellen de tegenovergestelde vraag: Waarom zou het mij niet overkomen? Ontdek of deze vraag voor jou belangrijk is om te stellen. 

Wat is het goede doen in deze situatie?
Van moment tot moment maken we beslissingen. En soms is het kiezen tussen twee kwaden. Wat het goede is, daar kunnen mensen verschillend over denken. Goed gaat over wat voor jou het juiste is om te doen, misschien voor jezelf of voor een ander of iets anders (bijvoorbeeld het milieu). Soms doe je het goede, maar pakt de situatie anders uit. En soms doe je het goede voor een dierbare, maar doe je dat ten koste van bijvoorbeeld jezelf. Vraag jezelf dan ook af: Het goede voor wie? En welke schade breng ik toe met mijn keuze. Wat weegt zwaarder?
Wat heeft mijn leven voor zin?
Ieder mens stelt deze vraag. Sommigen hebben een antwoord, anderen niet. Het stellen van deze vraag laat zien dat we van waarde willen zijn als mens. En het drukt uit dat we het leven als zinloos kunnen ervaren. We kunnen vragen stellen zoals: Is er een groter plan? Waartoe dient mijn leven? Is het leven toevallig? Waarom zou ik verder leven? Het stellen van de vraag kan ook betekenen dat je op dit moment of al langere tijd je leven als zinloos ervaart. Ga na wie of wat je nodig hebt.
Ben ik anderen niet alleen maar tot last?
Als mens zijn we vanaf onze geboorte verbonden met anderen. Zonder anderen overleven we niet. En tijdens ons leven komen we in allerlei relaties terecht. Gelijkwaardig, ongelijkwaardig, steunend, ontmoedigend, kil, warm, afstandelijk, betrokken, enzovoorts. Zo zijn er ook relaties waarin we onszelf als een last kunnen ervaren of bang zijn tot last te zijn voor anderen. Wat betekent het precies: tot last zijn? Wat staat er op het spel als je tot last bent voor een ander?
Waar put ik kracht uit?
Ieder mens heeft krachtbronnen: zaken waar je energie uit haalt. Bijvoorbeeld: dierbare herinneringen, vriendschappen, lichaamsbeweging, creatieve bezigheden, werk, God, inspirerende kunst of literatuur. In tijden waarin het moeizamer verloopt, maar ook als het vanzelf gaat, is het goed om oog te hebben voor de dingen waar je kracht uit put. Ben ik in balans? Wie of wat is belangrijk voor mij? Waar laad ik op?
Waarom heeft God (Allah, ...) mij in de steek gelaten?
Voor mensen die gelovig zijn kan deze vraag opkomen. Het is een vraag die gevoelens van verdriet, eenzaamheid, wanhoop en onbegrip laat zien. In moeilijke situaties waarin onzekerheden bestaan, gaan mensen twijfelen en op zoek naar houvast. Het is belangrijk dat er dan mensen om je heen zijn die naar je luisteren, zonder oordeel en helpen het onzekere mee te dragen.

In welke situatie herken je je?

Ik ben 50 jaar of ouder.

Mensen van 50 jaar en ouder kunnen kosteloos max. 5 gesprekken voeren met een van de deelnemende geestelijk verzorgers-thuis. Het gaat dan om ‘spirituele, zingevings- en levensvragen’. Zijn er meer gesprekken nodig, dan is overleg met andere zorgverleners noodzakelijk een multidisciplinair overleg, MDO.

 

Een dierbare van mij of ikzelf wordt niet meer beter.

Er is dan sprake van ‘palliatieve zorg’, zoals we dat noemen. Kinderen en volwassenen in de palliatieve zorg en hun naasten kunnen kosteloos max. 5 gesprekken voeren met een van de deelnemende geestelijk verzorgers-thuis. Het gaat dan om ‘spirituele, zingevings- en levensvragen’. Zijn er meer gesprekken nodig, dan is overleg met andere zorgverleners noodzakelijk (een MDO).

 

Voor gv-thuis voor kinderen en hun ouders kun je contact opnemen met het Netwerk Kinderpalliatieve Zorg in jouw regio of bij het ziekenhuis naar een geestelijk verzorger vragen.

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen (NvL, de uitvoerder van gv-thuis) werkt in de provincie Groningen nauw samen met GV-aardbevingsgebeid. Als je vragen voortkomen uit gaswinning en aardbeving, neem dan contact op met GVA Groningen. Zij kennen de indringende problematiek als je bestaan op zijn grondvesten trilt, als schade aan je huis schade aan je leven wordt.