Voor professionals

Waar gaat het over?

Geestelijke verzorging/begeleiding thuis gaat over zingeving, levensvragen en spiritualiteit. De Wereldgezondheidsraad (WHO) noemt ‘spiritualiteit’ de vierde dimensie van het menselijk bestaan, naast de lichamelijke, psychische en sociale dimensies. Spiritualiteit beïnvloedt indringend de andere dimensies van het menselijk leven.

Levensvragen (inclusief zingeving, spiritualiteit) hebben betrekking op*:

  • vragen rond identiteit, betekenis, lijden en dood, schuld en schaamte, verzoening en vergeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoop en wanhoop, liefde en vreugde;
  • wat iemand als waardevol ervaart;
  • levensvisie, spiritualiteit en levensvragen.

* Landelijke Richtlijn zingeving en spiritualiteit.

Voor wie is het?

Een geestelijk verzorger/begeleider begeleidt mensen met levensvragen. Dit kan naast de bestaande hulpverlening.

Maar een geestelijk verzorger/begeleider begeleidt ook professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg en het sociaal domein. En wel op drie onderdelen:

  • bij het signaleren van levensvragen bij hun cliënt/ patiënt (‘coaching on the job’),

  • bij zorgethische vragen, bijvoorbeeld wat is goede hulp in een bepaalde situatie (moreel beraad, ook op beleidsniveau),

  • deskundigheidsbevordering bij het signaleren en beantwoorden van levensvragen bij een cliënt/ patiënt (scholing).

Hoe werkt een geestelijk verzorger/begeleider thuis?

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA (NvL) voert in de regio’s Groningen en Drenthe-Steenwijkerland geestelijke verzorging/begeleiding thuis uit. De aangesloten geestelijk verzorger/begeleider thuis van het NvL staat ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en is daarmee bevoegd en bekwaam. Hij of zij werkt volgens de gedragscode en de ledenovereenkomst van het NvL.

Een geestelijk verzorger/begeleider sluit aan bij een multidisciplinair overleg (MDO​). Als dat er niet is, kan de geestelijk verzorger dat helpen organiseren. Een geestelijk verzorger/begeleider kan ook aansluiten bij een ‘PaTz-overleg’. Dit zijn overlegsituaties tussen bijvoorbeeld de thuiszorg en huisartsen. Een andere mogelijkheid is dat de geestelijk verzorger/begeleider aansluit bij het overleg in de keten ouderenzorg.

Een scholing werkt de methodiek ‘Als niet alles is wat het lijkt’. Deze training is aantoonbaar effectief op de kwaliteit van zorg, bij het signaleren en beantwoorden van levensvragen. De geestelijk verzorgers/begeleiders thuis zijn hierin getraind. Eventueel kan maatwerk geleverd worden.

Bij een MDO of een scholing speelt het leeftijdscriterium van een cliënt/ patiënt (van 50 jaar of ouder) geen rol, en evenmin of het om palliatieve zorg gaat. Een MDO of een scholing is dus ‘niet-cliëntgebonden’.

Wat kost geestelijke verzorging/begeleiding thuis?

Consulten geestelijke verzorging/begeleiding thuis zijn bedoeld voor a) mensen van 50 jaar of ouder en/of b) mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces (ongeacht leeftijd) en hun naaste familie. Zij kunnen kosteloos vijf gesprekken voeren met een van de geestelijk verzorgers/begeleiding thuis, die zijn aangesloten bij het NvL (zie tabblad ‘mensen met een vraag’).

Voor kinderen en hun ouders kun je contact opnemen met het Netwerk Kinderpalliatieve Zorg.

Zorg- en welzijnsinstellingen, hulpverleners en vrijwilligers in het sociaal domein en de nulde/eerste lijn kunnen kosteloos een beroep doen op een geestelijk verzorger/begeleider thuis van het NvL, als het gaat om een MDO en/of scholing (inclusief moreel of ethisch beraad).

Geestelijk verzorgers/begeleiders thuis kunnen ook intramuraal ondersteunen bij MDO’s en scholingen. Daarvoor worden dan kosten in rekening gebracht, deze zijn identiek aan het tarief-extramuraal (zie daarvoor het kwaliteitsdocument).

Het NvL werkt in de provincie Groningen nauw samen met GV-aardbevingsgebied. Als vragen voortkomen uit gaswinning en aardbeving, neem dan contact op met GVA Groningen. Zij kennen de indringende problematiek als het bestaan op zijn grondvesten trilt, als schade aan het huis schade aan het leven wordt.

 

Geestelijk verzorgers/begeleiders

Disclaimer

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en is geen juridische dataset.